MEDICA FLY TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

MEDICA FLY TURİZM TİC.LTD.ŞTİ (Medica Fly) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz.

Bu bilinçle, Medica Fly ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlemekteyiz.

Medica Fly, KVKK’da tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir.

 

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
 • Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, doğum tarihi, uyruk, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, Pasaport no, Sürücü belgesi bilgileri, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı), misafir tarafından verilmesi durumunda kimlik yerine kabul edilen meslek/meslek odası kimlik kartları,
 • İletişim Bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi v.b.)
 • Finansal Bilgiler,
 • Misafir yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: Konaklama alanındaki özel tercihler, tesis ve veya acente hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler, hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile paylaşılan yorum ve yanıtlar,
 • Sağlık Bilgileri: Sağlık sigortası bilgileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, hastalık izleme tarih bilgileri, hastalık belirtileri bilgileri, hastalık İzleme oranları bilgileri, radyolojik görüntüler, açık rıza verilmesi durumunda operasyon sırasında, öncesi ve sonrasındaki hasta fotoğraf ve videolarınız,
 • Rezervasyona ilişkin bilgiler, seyahat ve transfer bilgileri, tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri ile açık rıza vermeniz durumunda seyahat fotoğraf ve videolarınız,
 • İnternet sitemizde yer alan randevu formu ve iletişim formunda iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz,
 • Medica Fly ziyaretlerinizde alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • medicaflyturkey.com” web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçilmesi durumunda elde edilen kişisel veriler,
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Medica Fly tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Misafir/müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması yönetimi ve aracılık faaliyeti,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Reçete yazılması, ilaç ve gerekli tıbbi malzemenin teminin sağlanması,
 • Randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla araştırma ve analiz yapma,
 • Medica Fly iç işleyişi ile yönetimsel operasyonların planlanması,
 • Medica Fly kısa, orta ve uzun vade ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Medica Fly tarafından misafir memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, finansal bilgilerin veya faturanın kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kalite, Misafir Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Misafir ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Medica Fly’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık aldığı bürolar/şirketlerle (cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları),
 • “Özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm” bulunması durumunda hasta tarafından noter aracılığıyla vekil tayin edilen kişiyle,
 • Gerekli test ve tetkiklerin sonuçlanmasını sağlamak amacıyla anlaşmalı olduğumuz laboratuvar ile,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
 • Destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız,

ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yüksek standartta hizmet verilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Medica Fly ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya, fiziksel ortam  ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Medica Fly tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek, işlenebilecektir.

Bunlara ek olarak kişisel verilerinizi, “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; acente içerisinde güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine, Ayrıca siz değerli misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla açık rızanıza dayanarak operasyon sırasında, öncesi ve sonrası fotoğraf ve videolarınız ile seyahat esnasında çekilmiş olan fotoğraf ve videolarınız sizin izniniz doğrultusunda işlemekteyiz. Medica Fly hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işlemekteyiz. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Medica Fly tarafından hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. MEDICA FLY TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni kanuna ve kurul kararlarına uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Medica Fly tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. İşbu madde uyarınca;

 • “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme”,
 • “Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”,
 • “Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”
 • “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”,
 • “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Misafirnenin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme”
 • “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme”,

haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.medicaflyturkey.com/tr/kvkk” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Gül Apt. No:62/B Muratpaşa/Antalya adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.